Responsive image


24 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง

24 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง จัดนิทรรศการไฟป่า ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและอบรมการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ในงาน DXC Safety of Life มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะ ประสบการณ์ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เยาวชน และรวมถึงประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th