Card image cap
นายวชิรายุ เกียรติบุตร
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนอำนวยการ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการประสานราชการ และงานเลขานุการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

2. ปฏิบัติงานด้านจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

3. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

4. ปฏิบัติงานด้านงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

5. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

6. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์และงานนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ตามแบบรายงานที่กำหนด

7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

8. ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารทุกรูปแบบ

9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่มิได้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ หน่วยงานใดในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 11 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 23 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 2 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนอำนวยการ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่ 15 (เชียงราย) ที่ 309 / 2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเอกชนปฏิบัติราชการส่วนอำนวยการได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี

3. ฝ่ายพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

4. ฝ่ายแผนงานและติดตามผล

5. ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

6. ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565