Responsive image


** แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม       ** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งนายช่างสํารวจ และตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)       ** เปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์       ** ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโพมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ       ** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ      

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

เปิดอ่านจำนวน 541 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพุธ 23 มิถุนายน 2021


เปิดอ่านจำนวน 898 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 04 สิงหาคม 2020


เปิดอ่านจำนวน 875 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 04 สิงหาคม 2020


เปิดอ่านจำนวน 803 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2020


เปิดอ่านจำนวน 961 ครั้ง วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 07 พฤษภาคม 2020


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

เปิดอ่านจำนวน 16 ครั้ง   วันอังคาร 21 มิถุนายน 2022   ส่วนอำนวยการ

เปิดอ่านจำนวน 18 ครั้ง   วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2022   ส่วนอำนวยการ

เปิดอ่านจำนวน 16 ครั้ง   วันพุธ 08 มิถุนายน 2022   ส่วนอำนวยการ