Card image cap
นายพรเทพ ศิระวงษ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

2. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานและประสาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์จัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

3. พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจน ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม

4.ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 27 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 32 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 143 คน

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนจัดการต้นน้ำ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 11/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้แบ่งการบริหารออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

3. ฝ่ายวิชาการ

4. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจการพิเศษ

5. ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

6. ฝ่ายติดตามและนิเทศงาน


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนจัดการต้นน้ำ


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565