Card image cap
นายสมเกียรติ ปูกา
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้

1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่ได้รับ

2. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

3. ปฏิบัติงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

4. ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 13 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 101 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 222 คน

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 700 / 2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

3. ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565