Card image cap
นายชาคริต อุตรพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้มีคำสั่ง ที่ 239 / 2556 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ดังนี้้

1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลและประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

2. ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

3. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4. ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้การผลิตกล้าไม้และการปลูกป่า

5. ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 8 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 12 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 13 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 283 / 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ได้โครงสร้าง ในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายฟื้นฟูป่า

3. ฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

4. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน

5. โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565