Card image cap
นายบุญธรรม สมาธิ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 10/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติราชการ ประจำกลุ่มงานกฏหมาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

2. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆที่อยู่คำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

4. ดำเนินเกี่ยวกับการบังคับคดีตามพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแพ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

6. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกนั้นให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ


อัตรากำลังประจำกลุ่มงาน
1.ข้าราชการ จำนวน 3 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน - คน

โครงสร้างในการบริหารงานของกลุ่มงานกฎหมาย

ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายกฎหมาย

3. ฝ่ายสืบสวนสอบสวน

4. ฝ่ายคดี


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565