Responsive image


9 สิงหาคม 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

9 สิงหาคม 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และราษฎรบ้านปางขอน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,091 ต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th