Responsive image


พื้นที่อนุรักษ์ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

รายละเอียดการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สรุปข้อมูล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

อุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลด
อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติ ขุนแจ
อุทยานแห่งชาติ ภูซาง
อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม
อุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติ ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำฯ
อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกก
วนอุทยาน ดาวน์โหลด
วนอุทยาน น้ำตกศรีชมภู
วนอุทยาน ดอยหัวแม่คำ
วนอุทยาน ถ้ำผาแล
วนอุทยาน น้ำตกขุนน้ำยาบ
วนอุทยาน น้ำตกตาดสวรรค์
วนอุทยาน น้ำตกตาดสายรุ้ง
วนอุทยาน น้ำตกน้ำมิน
วนอุทยาน น้ำตกแม่สลอง
วนอุทยาน น้ำตกวังธารทอง
วนอุทยาน น้ำตกห้วยตาดควัน
วนอุทยาน น้ำตกห้วยตาดทอง
วนอุทยาน น้ำตกห้วยทรายมาน
วนอุทยาน พญาพิภักดิ์
วนอุทยาน ร่องคำหลวง
วนอุทยาน ห้วยน้ำช้าง
วนอุทยาน ห้วยแม่สัก
วนอุทยาน สันผาพญาไพร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดาวน์โหลด
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยผาช้าง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เวียงลอ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดาวน์โหลด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เชียงแสน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดอนศิลา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดอยอินทรีย์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับพญาลอ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า น้ำตกแม่โท
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เวียงเชียงรุ้ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองบงคาย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองเล็งทราย
หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดาวน์โหลด
หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภูลังกา
สวนรุกขชาติ ดาวน์โหลด
สวนรุกขชาติโป่งสลี
สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th