ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ว่าที่ ร.ต.ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า


หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังนี้
1. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่ได้รับ 
2. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
3. ปฏิบัติงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
4. ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน 
1. ข้าราชการ จำนวน 13 คน 
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน 
3. พนักงานราชการ จำนวน 101 คน 
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 222 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 700 / 2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2. ฝ่ายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
3. ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง นายสิทธิ ดอนชัย 651091 2109940
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ นายเสกสรร มูลอินต๊ะ 621118 2132196
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย นายวชิรายุ เกียรติบุตร 609634 2240449
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร 612801 2150873
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ 540249 2147988
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ นายอัยรัตน์ ทองไชย 576100 2202100
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม 622657 2238137
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง นายศราวุฒิ อรุณกิจ 607188 2206557
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย นายวราฤทธิ์ ไชยสาร 586215 2141497
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน นายศุภชัย วรรณพงษ์ 575732 2186254
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม นายประดิษฐ์ ลือใจ 667134 2116506
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา นายสันธนะ ศรีเปารยะ 608853 2186254
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง นายนพพร ขันคำ 607922 2168798
หน่วยควบคุมฯ ภูลังกา นายสิทธิ ดอนชัย 652270 2144561
หน่วยควบคุมฯ ดงป่าเมี้ยง นายอดุลย์ คุณาธรภักดี
หน่วยควบคุมฯ ธารทอง นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม
หน่วยควบคุมฯ ป่าซาง นางสาวเสาวรส ชมพูเทพ
หน่วยควบคุมฯ พญาเม็งราย นายชัชชัย วงศ์ฮู้
หน่วยควบคุมฯ แม่ปูน นายชัยกฤต เหล็บหนู
หน่วยควบคุมฯ ห้วยน้ำช้าง นายนพพร ขันคำ
หน่วยควบคุมฯ ห้วยแม่สัก** นายอดุลย์ คุณาธรภักดี
หน่วยควบคุมพื้นที่ผนวกฯ ดอยผาช้าง นายสิทธิ ดอนชัย
หน่วยควบคุมพื้นที่ผนวกฯ พื้นที่ผนวก เวียงลอ นายเสกสรร มูลอินต๊ะ
หน่วยควบคุมพื้นที่ผนวกฯ พื้นที่ผนวกทับพญาลอ นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร
หน่วยควบคุมฯ พื้นที่ผนวกแม่โท นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ
พื้นที่เตรียมการกำหนดฯ ห้วยทรายมาน นายดำรงค์ หาญภักดีนิยม
พื้นที่เตรียมการกำหนดฯ ห้วยหินลาด นายเดชา มีแยบ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง นายกลิ่นศักดิ์ ปิติวงษ์ 585650 2245800
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน นายอรัญ จันทร์จารุพงศ์ 580020 2228119
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว นายจิระ นิยมธรรม 567083 2185173
ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สาย นางสาวเบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ 591192 2223248
ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานเชียงราย นายเมษา หลำสะอาด 591965 2206587
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงแสน นายวชิรายุ เกียรติบุตร 609634 2240449
ด่านตรวจสัตว์ป่าเชียงของ นายวชิรายุ เกียรติบุตร 650138 2235847

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022