ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)

นายจีระศักดิ์ แสนขัติ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)


โดยศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่อนุรักษ์ และระบบประมวลผล
3.เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4.ดำเนินงานภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์
5.กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
6.ให้บริการข้อมูลข่าว และสารสนเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8.บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารสนเทศโทรคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
9.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 3 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน - คน
3. พนักงานราชการจำนวน 1 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 3 คน


ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.306/ว1683 ที่ 369/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น
1.  งานอำนวยการ
2. งานระบบคอมพิวเตอร์
3. งานภูมิสารสนเทศ
อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022