ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์

ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น
2. กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการตาม พระราชดำริ
3. ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่อนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์
4. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5. ปฏิบัติงานตามแผนงานตามพระราชดำริ
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 24 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน
3. พนักงานราชการจำนวน 17 คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 110 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 748 / 2555 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเอกชนฯ ปฏิบัติส่วนราชการสังกัดส่วนประสานงาน โครงการพระราชดำริ ได้แบ่งการบริหารงานของกลุ่ม ออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ
3. ฝ่ายวิชาการ
4. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษรายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงานและพื้นที่ข้างเคียงจังหวัดเชียงราย) นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง 574850 2233150
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จัน จังหวัดเชียงราย นายชัยกฤต เหล็บหนู 559272 2244412
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ นายสุเทพ หาญใจ 650795 2198069
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย นายพงษ์เพชร อุดแดง 543795 2189636
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า จังหวัดพะเยา นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ 660366 2152708
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย นางสาวสุชาวัลย์ รุจิมัตตัญญุตกุล 562663 2201039
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย นายธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ 558949 2238742
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง จังหวัดเชียงราย นายกอบชัย ประยูรไทย 635210 2241112
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย นายประชัย ศรีจามร 570200 2215400
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง จังหวัดพะเยา นายปราปต์ เหมะสุทธินันท์ 657883 2109941
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านห้วยกระ จังหวัดเชียงราย นายชัยกฤต เหล็บหนู 554708 2245744
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านสันติสุข จังหวัดเชียงราย นายพิทยา สะศรีสังข์ 560825 2221165
โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม นายวิเชียร หอมนาน
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านขุนแม่บง จังหวัดเชียงราย นายมานพ รอดแก้ว 625560 2228500
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านขุนห้วยแม่เปา จังหวัดเชียงราย นายทรงพล โพนทา 618925 2204475
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองเขียว จังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ ทองสุข 575084 2198032
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านไม้ยา จังหวัดเชียงราย นายไพสิษฐ์ ใจปิมมา 612097 2184588
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางพริก จังหวัดพะเยา นายอนิรุทธิ์ ศรีจะตะ 656559 2132087
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงราย นายมานพ ประวัง 535668 2115312
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านสองพี่น้อง จังหวัดเชียงราย นางสาวธนัตชนก ชุ่มมงคล 631875 2253890
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านงิ้วเฒ่าและบ้านผาวี จังหวัดเชียงราย นายนพพร ประทุ่มเหง่า 567059 2151296
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านปางมะขามป้อม จังหวัดเชียงราย นายกิตติพงษ์ พรมจักร์

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022