กลุ่มงานวิชาการ

นางรุ่งศรัณย์ บันลือศักดิ์ชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 725 /2555 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานวิชาการตามกรอบโครงสร้างและ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยกำหนดกรอบงานและอำนาจหน้าที่ดังนี้้
1. ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2. สนับสนุน ประสานงาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลอง ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนามในกลุ่มแปลงตัวอย่าง และนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจากแบบบันทึก เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้


1. ข้าราชการจำนวน 6 คน
2. ลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน
3. พนักงานราชการจำนวน - คน
4. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 5 คน


ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 352 / 2553 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้แบ่งโครงการในการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายวิชาการ
3. หน่วยงานภาคสนามในสังกัดรายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.14 นายวิเชียร ศุภรัตน์อังกูร 583231 2125343
หน่วยจัดการป่าไม้ที่ ชร.21 นายวิเชียร ศุภรัตน์อังกูร 613319 2111129


หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เบิกจ่ายผ่านกลุ่มงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน x y
สวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี นายเดชา มีแยบ 543928 2110699
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) นายจีระศักดิ์ แสนขัติ 582346 2193341
สวนรุกขชาติโป่งสลี นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู 582740 2193140

อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022