ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

นายพงษ์ศิริ จิตบาน

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดังต่อไปนี้
1. กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค
2. ประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค
3. แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่
5. พัฒนาแนวทาง วิธีการในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
6. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานงานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับเป้าหมาย


1. ข้าราชการจำนวน 7 คน
2. พนักงานราชการจำนวน 2 คน
3. พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงานจำนวน 2 คน
ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 198/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น
1. ผ่ายบริหารทั่วไป
2. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้
3. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านสัตว์ป่า
 


อัพเดทข้อมูลวันที่ : 06/12/2022