Card image cap
นายปรีชา ทองคำเอี่ยม
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ดังนี้

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ การกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุม ไฟป่า

2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ และเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 13 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 72 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 198 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 209/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานออกเป็น

1. ฝ่ายอำนวยการ

2. ฝ่ายปฏิบัติการ

3. ฝ่ายวิชาการและแผนงาน


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565