Card image cap
นายสมเกียรติ ยอดมาลี
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น

2. กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานโครงการตาม พระราชดำริ

3. ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่อนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อนุรักษ์

4. ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5. ปฏิบัติงานตามแผนงานตามพระราชดำริ

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริของหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 24 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 17 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 110 คน

โครงสร้างในการบริหารงานของส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ที่ 748 / 2555 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเอกชนฯ ปฏิบัติส่วนราชการสังกัดส่วนประสานงาน โครงการพระราชดำริ ได้แบ่งการบริหารงานของกลุ่ม ออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ

3. ฝ่ายวิชาการ

4. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ


รายชื่อและพิกัดที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


แผนทีแสดงที่ตั้งที่ทำการหน่วยงานส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565