Card image cap
นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.306/ว1683 ที่ 369/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน

2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่อนุรักษ์ และระบบประมวลผล

3.เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4.ดำเนินงานภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์

5.กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

6.ให้บริการข้อมูลข่าว และสารสนเทศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสารของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

8.บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสารสนเทศโทรคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน

9.สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรากำลังประจำส่วน
1.ข้าราชการ จำนวน 2 คน
2.ลูกจ้างประจำ จำนวน - คน
3.พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
4.พนักงานจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 3 คน

โครงสร้างในการบริหารงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961