Responsive image


(แก้ไข) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ (พ.ศ.2566-2570)
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 01 สิงหาคม 2022 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th