Responsive image


2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)นำโดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายจิรภัทร ชัยกิตติพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลแม่เจดีย์ใหม่และพื้นที่ข้างเคียง ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอดิศร นุชดำรงค์และนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังการบรรยายความต้องการของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ไหว้สักการะพระธาตุแม่เจดีย์ แล้วไปยังหอพระคำเพื่อกราบไหว้พระทองคำที่มีตำนานเล่าขานนับร้อยปี ต่อจากนั้น นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้กล่าวต้อนรับบอกเล่าถึงข้อมูลเบื้องต้นในท้องที่อำเภอเวียงป่าเป้าและปัญหาอุปสรรของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และพระครูไพบูลย์ พัฒนาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ได้บรรยายข้อมูลความเป็นมาความเดือนร้อนและความต้องการของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่โถ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พบปะกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และรับเรื่องร้องของในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เรื่อง โดยได้เน้นย้ำว่าความเดือนร้อนของประชาชนเป็นแรงผลักดันที่ ทส. ต้องก้าวหน้าเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th