Responsive image


24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00น.- 16.00น.นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า

24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00น.- 16.00น.นายชวนากร พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า หน่วยงานร่วม และราษฎรในโครงการ ฯ รับการฝึกอบรมจาก เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านปางถ้ำ วิทยากรแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเชียงคำ สปสช.พะเยา จัดการอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพ และการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้ป่วย /CPR โครงการสัญจรสุขภาพดีแบบบูรณาการในพื้นที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ณ อาคารรับรอง โครงการฯ บ้านหนองห้า มีผู้เข้าร่วม การอบรม 27 คน ทั้งนี้ได้มีการโปรโมทหน่วยงานผ่านสื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th